Energie en omgeving

Energie en omgeving

Energieprojecten

De Omgevingswet vraagt dat de omgeving van energieprojecten actiever bij de besluitvorming over die projecten wordt betrokken. Dit toegenomen belang van participatie vereist een andere benadering van het project- en omgevingsmanagement. Zowel door initiatiefnemers als door bevoegde gezagen. Door een strategische benadering van omgevingsmanagement en het benutten van nieuwe procedurele mogelijkheden, kan de besluitvorming over de aanleg of wijziging van energieinfrastructuur sneller en beter.

Sneller en Beter

De Omgevingswet bouwt voort op het in de Tracéwet verankerde inzicht van de ‘Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten’ o.l.v. dhr. Elverding (“Sneller en Beter”) over de aanleg en wijziging van hoofdinfrastructuur voor mobiliteit en water.[1] Onderdeel van het gedachtengoed van Sneller en Beter is dat de kwaliteit en snelheid van besluitvorming kan worden verbeterd door verandering in de bestuurscultuur, door het verbeteren van de kwaliteit (proces en inhoud) van de besluitvorming door vroegtijdige participatie en dialoog zowel van de betrokken professionals als de bestuurders en door het wegnemen van juridische belemmeringen in wet- en regelgeving. Dit pleidooi is een essentieel onderdeel van de Omgevingswet.

Omgevingsmanagement

De invoering van de Omgevingswet wordt hierin gesteund door de brief over Omgevingsmanagement die de minister van Economische Zaken onlangs naar de Tweede kamer heeft gestuurd. In die brief onderschrijft de minister nut en noodzaak van omgevingsmanagement en de principes van strategisch omgevingsmanagement om in een kritischer wordende samenleving de kwaliteit en snelheid van besluitvorming te verbeteren.

Nu al Eenvoudig Beter

Om deze veranderingen te stimuleren én om al tijdens de stelselherziening van het omgevingsrecht waar mogelijk te leren van praktijkervaring met het gedachtegoed van de nieuwe regels, hebben de CEOs van verschillende energiebedrijven, waaronder Eneco, Alliander en TenneT, afspraken gemaakt met de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken, over het doen van pilots met enkele projecten. In twee ‘Nu al Eenvoudig Beter’[2] energiepilots - Hoogspanningsstation A4-Zone en Windpark Spuisluis - zijn de energiebedrijven in opdracht van de beide ministeries bijgestaan door een expert team op het terrein van het (strategisch) omgevingsmanagement (Marc Wesselink), het omgevingsrecht (Olaf Kwast) en de praktijk van Rijkswaterstaat (afwisselend Peter van ’t Hoog of Hans de Vries).

Expert Team

De opdracht van het expert team is om mee te denken met de initiatiefnemers van de pilotprojecten over de projectbesluitvorming, in het bijzonder om te verkennen of, en zo ja, hoe de Sneller-en-beter-aanpak kan dragen aan versnelling en verbetering van de besluitvorming over projecten in het energiedomein. De experts gaan met name in op aspecten van omgevingsmanagement en omgevingsrecht en geven een terugkoppeling aan de beide ministeries over de betekenis van de praktijk voor de nieuwe wet- en regelgeving. Van het expertteam wordt verwacht dat de projectorganisatie wordt geholpen om tot een proactieve strategie te komen voor het omgevingsmanagement en de inrichting van de besluitvorming, om waar mogelijk problemen te voorkomen en de problemen die ontstaan vanuit een visie effectief oplost en het onderling vertrouwen te versterken. Daarbij is gebruik gemaakt van ervaringen met andere projecten en de mogelijkheden die de wetgeving nu al biedt om sneller, eenvoudiger en beter te werk te gaan.

Rapport "Voor energie en omgeving"

De projectoverstijgende bevindingen van het expert team zijn door Olaf Kwast en Marc Wesselink opgenomen in het rapport Voor energie en omgeving - strategisch management van energieprojecten onder de Omgevingswet. Dit rapport is samen met de evaluatie van de rijkscoördinatieregeling door de minister van Economische Zaken naar de Tweede Kamer gezonden. Volgens de kamerbrief sluiten en vullen de bevindingen aan bij de evaluatie van de rijkscoördinatieprocedure en worden deze betrokken bij het beleidskader dat de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu gaan opstellen voor een eenduidige, programmatische aanpak van RCR-projecten.

Meer weten?

Neem contact op.

 

[1] Advies Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten, Sneller en Beter (april 2008) https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2008/04/21/commissie-elverding-besluitvorming-infrastructurele-projecten-kan-beter-en-sneller

[2]  Nu al Eenvoudig Beter verzamelt aansprekende projecten die een voorbeeld zijn voor anderen. Het gaat om projecten waarbij bijvoorbeeld: de doorlooptijden voor vergunningen of bestemmingsplannen korter zijn; de overheid de bevolking eerder bij ruimtelijke plannen betrekt; de overheid regels eenvoudiger maakt en overbodige regels schrapt.Olaf gaf gastcollege over de Klimaatzaak en de rol van de wetgever op het Amsterdam University College (AUC).