Omgevingswet

Het nieuwe omgevingsrecht

Wetgevingswerken beschikt over unieke kennis van de inhoud en architectuur van de Omgevingswet. Olaf Kwast was als wetgevingsjurist voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat en later Infrastructuur en Milieu de motor achter de conceptontwikkeling van de stelselherziening van het omgevingsrecht in de Omgevingswet. Na zijn overstap naar de advocatuur en de oprichting van Wetgevingswerken is Olaf nauw betrokken gebleven bij de Omgevingswet en de uitvoeringsregelgeving.

Ontwerp-algemene maatregelen van bestuur

Wetgevingswerken hielp het ministerie van Infrastructuur en Milieu met de uitvoeringsregelgeving. Zo adviseerde Wetgevingswerken in samenwerking met AT Osborne in een vroeg stadium over de opzet en uniformering van instructieregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Later in het ontwerpproces verrichte Wetgevingswerken verschillende wetgevingstoetsen naar de wetgevingstechniek en -kwaliteit van tussenversies van de ontwerpen van de algemene maatregelen van bestuur. Ook voerde Olaf in samenwerking met het ministerie enkele uitgebreide systeemchecks uit over alle vier de ontwerp-amvb's gezamenlijk (Omgevingsbesluit, Besluit Kwaliteit Leefomgeving, Besluit Activiteiten Leefomgeving en Besluit Bouwwerken Leefomgeving). 

Regelingen omgevingsrecht

De ministeriële regelingen voor het omgevingsrecht zijn nog in een vroege voorbereidende fase. Wetgevingswerken dacht als onafhankelijk adviseur mee met Witteveen+Bos en AT Osborne over de eerste ontwerpprincipes voor de ministeriële regelingen onder de Omgevingswet. 

Decentrale omgevingsregelgeving

Voor de VNG en IPO werkte Wetgevingswerken mee aan modelverordeningen op het terrein van het omgevingsrecht. Wetgevingswerken traint decentrale overheden in het gebruik van de nieuwe regelgevende bevoegdheden onder de Omgevingswet, zoals de omgevingsplannen en omgevingsverordeningen. Wetgevingswerken is ook betrokken bij de ontwikkeling van een model-omgevingsplan door de VNG.

Projectervaring

Behalve in de wet- en regelgeving heeft Olaf praktijkervaring met het adviseren over projecten en activiteiten in de fysieke leefomgeving, met name op het terrein van waterveiligheid, infrastructuurprojecten en energieprojecten. Olaf is destijds betrokken geweest bij de implementatie van het gedachtengoed van de Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten (Sneller en Beter) in de Tracéwet en de Spoedwet wegverbreding. Vanuit Wetgevingswerken is Olaf lid van het Expert Team voor de versnelling van besluitvorming over energieinfrastructuurprojecten die in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken adviseert over omgevingsrechtelijke aspecten bij de aanleg van een hoogspanningsstation en van een windpark.

Trainingen

Wetgevingswerken verzorgt in verschillende opleidingen en cursussen training in kennis en vaardigheden op het gebied van het omgevingsrecht en de nieuwe Omgevingswet.

Meer weten?

Neem contact op.