Waterveiligheid

De Nederlandse delta

Nederland is een dichtbevolkte delta van internationale rivieren in Europa en een van de meeste geavanceerde economieën ter wereld. De Grondwet draagt de Nederlandse overheid op zorg te dragen voor de bewoonbaarheid van het land. Terwijl regen extremer wordt, de rivierafvoer toeneemt en de zeespiegel stijgt daalt bovendien de bodem van ons land. Klimaatverandering vraagt daarom nog steeds in belangrijke mate om fysieke oplossingen. Infrastructurele oplossingen zoals het verbreden van de rivier en het versterken van waterkeringen. Daarnaast wordt gewerkt aan ruimtelijke aanpassingen voor het geval van overstromingen en aan oefening en beheersing van crisis situaties. Het succes van deze aanpak is echter afhankelijk van culturele aspecten en samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheden en burgers en bedrijven.

Waterwetgeving en waterveiligheid

Die samenwerking is gebaat bij de zachte infrastructuur van het recht. Wettelijke procedures waarin samenwerking wordt bevorderd en die de implementatie van plannen mogelijk maakt. In Nederland is deze wetgeving geïntegreerd in de Waterwet. Olaf Kwast was vier jaar lang als wetgevingsjurist lid van het kernteam van het ministerie van Verkeer en Waterstaat wat tussen 2004 en 2008 aan deze wetgeving werkte. Van startnota tot en met de behandeling in de Tweede Kamer. Hij werkte in het bijzonder aan de onderdelen voor waterveiligheid, projectbesluitvorming en het infrastructurele beheer van waterstaatswerken. Tijdens deze periode adviseerde Olaf ook over het Hoogwaterbeschermingsprogramma en dijkversterkingsprojecten, schreef hij mee aan uitvoeringsregelgeving en was hij juridisch adviseur waterveiligheid voor crises. De Waterwet wordt binnen enkele jaren vervangen door de Omgevingswet.

Actuele projecten

Vanuit Wetgevingswerken verzorgt Olaf regelmatig cursussen over het waterrecht en in het bijzonder over waterveiligheid, het Deltaprogramma, de governance en de nieuwe normen voor waterveiligheid.

Meer weten?

Neem contact op.