Ketenregie pgb

Trekkingsrechten persoonsgebonden budget

De invoering van trekkingsrechten voor het persoonsgebonden budget (pgb) in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg is met problemen gepaard gegaan. Het herstellen van deze problemen is gezamenlijk aangepakt door de ketenpartners (gemeenten, VNG, zorgkantoren, Zorgverzekeraars Nederland, de Sociale Verzekeringsbank en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Per Saldo en de Branchevereniging Kleinschalige Zorgaanbieders (BVKZ) steunen de aanpak en volgen kritisch de afwegingen en voortgang. In opdracht van de ketenpartners is de regie over de verandering en vereenvoudiging in de keten belegd bij een ketenregisseur, ondersteund door het ketenbureau pgb, dat in voortdurend contact staat met de ketenpartners. Wetgevingswerken assisteert de ketenregisseur en het ketenbureau bij (wetgevings)juridische vraagstukken op het terrein van de vernieuwing en rechtmatigheid van de uitvoering van het persoonsgebonden budget.